Batman : Arkham Asylum Tam Çözüm
Batman : Arkham Asylum Tam Çözüm

+ADw-b+AD4APA-i+AD4APA-b+AD4-Tam ????z??m:+ADw-/b+AD4??Kara ????valye'nin yolu ayd??nlan??yor+ADw-/i+AD4APA-/b+AD4 Joker???in ka????????yla ba??layan macera, Arkham Asylum???u etkisi ald?? ve Batman???i baz?? ezeli d????manlar??yla ba...

Quake III Arena Çözümü
Quake III Arena Çözümü

Her oyunda oldu??u gibi bu oyunda da bir y??????n patch ve ek dosya var... 1.11 versionu oyunun tam s??r??m??n??n fabrikadan ????kt??????ndaki ilk halindeki versiondur.Bu 1.11 den sora 1.17'ye kada...

Assassins’s Creed Tam Çözümü
Assassins’s Creed Tam Çözümü

+ACY-nbsp+ADs +ADw-span style+AD0AIg-color: +ACM-000000+ADsAIgA+-Oyuna ba??lad??????m??zda ????kan demoyu izliyoruz. Konu??malardan bir terslik oldu??unu anl??yoruz. Laboratuarda uyan??yoruz.Demoyu izliyoruz Doktor konu??u...

Tomb Raider: Underworld
Tomb Raider: Underworld

+ADw-span class+AD0AIg-d12+ACIAPgA8-strong+AD4-1 - Prologue +ADw-/strong+AD4APA-/span+AD4 B??y??k bir patlama ile oyuna ba??l??yoruz. Lara My God dedi ve yang??ndan ka??maya ba??lad??. Gidece??iniz yer zaten belli. Ka??arken y?...

4×4 Evolution
4×4 Evolution

Kariyer (Career) ekran??nda +ACQ-1.000.000 kazanmak i??in bir araba al??p yar????a ba??lay??n. Yar????ta ??nce: +ACI-goldfinger+ACI yaz??n (T??rnak i??aretleri yok). Yazd??ktan sonra bir ses duyulmas?? gereki...

Tekken 3
Tekken 3

Karakterler: - Oyundaki t??m admamlar?? a??mak i??in: Farkl?? farkl?? adamlarla 10 kez oyun bitirin. Her oyun bitiri??inizin sonunda bir adam a????lacakt??r. 10.sundan sonra Tekken Ball Mod...

The Thing
The Thing

Windows'tan Ba??lat +ACY-gt+ADs ??al????t??r'dan +ADw-strong+AD4-regedit+ADw-/strong+AD4 yaz??p kay??t d??zenleyicisine ge??in. Oradan HKEY+AF8-LOCAL+AF8-MACH??NE+ACY-gt+ADs-Software+ACY-gt+ADs-Computer Artworks+ACY-gt+ADs-The Thing+ACY-gt+ADs-1.0 alt...

Test Drive 5
Test Drive 5

di??er oyuncular sa?? veya sola d??erken siz onlar??n tam arkas??na gelecek ??ekilde direksiyonu d??nd??kleri y??n??n tersine ??evirin. O s??rada onlar spin atacakt??r ve ge??ici bir s??re i??in ...

The Sims: Vacation
The Sims: Vacation

E??er sim'inizin durumu k??t??ye gidiyosa yapman??z gereken tek ??ey hile b??l??m??n?? a??mak, +ACI-move+AF8-objects on+ACI yazmak ve e??ya sat??n alma moduna ge??mek. Hi?? bir e??yaya t??klamadan gidip sim'i...

The Sims
The Sims

The Sims'de kahraman??n??z??n bedava karn??n?? doyurmak i??in ne mi yapacaks??n??z? ??nce kahraman??zla buzdolab??na t??klay??n oradan en ??stteki yiyece??i se??in ve kahraman??n??z??n tam dolab...